Verše zpaměti

bible

Biblické verše nazpaměť.

1 verš každý týden

Datum Místo v Bibli Biblický verš
  4.čtvrtletí 2015  
3.10. Zjevení 2,7 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“(Efez)
10.10. Zjevení 2,11 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.“(Smyrna)
17.10. Zjevení 2,17 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a   na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“ (Pergamos)
24.10. Zjevení 2,28 Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. (Thyatir)
31.10. Zjevení 3,5 Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly. (Sard)
7.11. Zjevení 3,12 Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. (Filadelfie)
14.11. Zjevení 3,20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
21.11. Zjevení 3,21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
28.11. Zjevení 21,4 … a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo pominulo.
5.12. Zjevení 21,7 Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem
12.12. Jakub 1,2-3 Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. 3.Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
19.12. Jakub 1,12 Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kteří Ho milují.
26.12. 1. Petr 2,9 Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
2.1. 2. Petr 3,13 Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
     
 3.čtvrtletí 2015
4.7. 1.Petr 4,10 Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.
11.7. Žalm 27,10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.
18.7. Nahum 1,7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. (oblíbený verš otce Slávky)
25.7. Abakuk 2,14 Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře.
1.8. Izajáš 49,15 „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.
8.8. Jeremjáš 29,11 Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
15.8. Matouš 7,8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
22.8. Matouš 18,19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.
29.8. Matouš 28,20b A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
5.9. Lukáš 12,37 Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat.
12.9. Lukáš 19,10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“
19.9. Jan 6,37 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,
26.9. Řím 8, 1 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,
3.10. Jakub 3,18 Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
 2. čtvrtletí 2015
4.4. Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
11.4. Jan 3,30 On musí růst, já však se menšit.
18.4. Lukáš 5,16 On si však vždycky našel čas, aby se v ústraní modlil. SNC
25.4. Iz. 41,13 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘
2.5. Př. 17,17 V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.
9.5. Žid. 6,10 Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím.
16.5. Žalm 118,8 Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
23.5. Matouš 28,18 Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
30.5. Kolos. 4,2 V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.
6.6. Žalm 23,1 Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
13.6. Skutky 4,11 Ježíš je ten kámen, který stavitele odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
20.6. Skutky 4,12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spasení.
27.6. 1. Petr 4,8 Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým ; vždyť láska přikryje množství hříchů.
4.7. 1. Petr 4,10 Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.